Kommunen beslutar om stöd för närståendevård och tjänster som hänför sig till denna. Kommunen och närståendevårdaren ingår avtal om närståendevård angående stöd för närståendevård. Som bilaga till avtalet gör kommunen, den vårdbehövande och närståendevårdaren tillsammans upp en vård- och serviceplan för den vårdbehövande.Läs mer
Lag om stöd för närståendevård (937/2005) skyddar både närståendevårdarens och vårdtagarens ställning och rättigheter.  Stödet för närståendevård omfattar för den vårdbehövande…Läs mer