Suomalaisella lainsäädännöllä turvataan omaishoitotyötä. Laki omaishoidontuesta (937/2005) koskee sekä omaishoitajia että hoidettavia. Lailla tuetaan omaishoitajien työtä määrittelemällä muun muassa omaishoidon tuen myöntämisedellytykset sekä hoitopalkkion suuruus. Sosiaalihuoltolaki (710/1982) määrittää mitä sosiaalipalveluja kunnan on järjestettävä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja sitä täydentävät lait ohjaavat kuntien terveydenhuollon järjestämistä ja kuntien välillä tehtävää yhteistyötä muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämiseksi.

 

Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan vuoden 2015 keväällä. Uusi Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) astui voimaan kesällä 2013. Lisää tietoa ikäihmisten palveluja ja etuuksia koskevasta lainsäädännöstä sekä sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksista löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivuilta.

 

Muistiliitto ry:n toimittamaan Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusoppaaseen on kattavasti koottu tietoa muun muassa potilaan oikeuksista, sosiaaliturvan tukimuotoja koskevasta lainsäädännästä, potilaan oikeusturvasta ja edunvalvonnasta.

 

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) edistää hoidettavan omaishoidon toteutumista tukemalla omaishoitajan työtä. Nykyinen laki on tullut voimaan vuonna 2006.Lue lisää
Laki omaishoidon tuesta turvaa sekä omaishoitajan että hoidettavan asemaa ja oikeuksia.Lue lisää