Er bestaan verschillende vormen van overheidssteun zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen.

 

 

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) is er voor mensen die minstens 65 jaar zijn, in België gedomicilieerd zijn en verblijven, en die een handicap hebben die erkend is door een arts en die en invloed heeft op de dagelijkse activiteiten of zelfredzaamheid. Personen die hier van gebruik willen maken gaan best eerst na of ze in aanmerking komen voor een rustpensioen of overlevingspensioen of voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De THAB kan hierop namelijk een aanvulling zijn. Vervolgens wordt er nagegaan wat de graad van zelfredzaamheid is van een persoon om te kijken of er toepassing kan zijn van het maximumbedrag. Die zelfredzaamheid wordt getoetst aan de hand van de hinder bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Het gaat om zich verplaatsen, eten maken en consumeren, verzorgen en aankleden, onderhoud van de woning en het huishouden, gevaar kunnen inschatten en vermijden en contacten onderhouden met anderen. Er wordt nagegaan of men dit alles kan zonder moeilijkheden, met weinig of met grote hinder, of dat het onmogelijk is zonder ondersteuning. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt er gekeken naar het inkomen van het huishouden. Aan de hand van deze factoren wordt het bedrag bepaald dat individueel sterk kan verschillen.

 

Er bestaat een simulatietool voor zowel de zelfredzaamheid als het bedrag dat men zou kunnen krijgen voor de THAB.

 

Voor meer duidelijkheid of hulp bij de simulatie kan men terecht bij de gemeente, het OCMW of het ziekenfonds. De aanvraag voor de THAB gebeurt ook bij de gemeente die de aanvraag doorstuurt naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daarop wordt een bevestiging gestuurd naar de aanvrager met formulieren voor een inkomensonderzoek en een medische vragenlijst die moeten worden ingevuld en terug gestuurd. Een bijkomend medisch onderzoek is mogelijk. De Dienst voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepaalt of er een tegemoetkoming wordt gegeven en welk bedrag dat is.

 

De THAB valt sinds juli 2014 onder de bevoegdheden van de gemeenschappen. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid behandelt nog aanvragen en dossiers tot eind 2015.

De inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor personen ouder dan 65 die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Het gaat om de vervanging van het voormalige gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB). Sinds 2001 spreekt men van de IGO en in 2014 werden de regels voor de IGO gewijzigd. Wie voor 2014 al een IGO had aan de oude regels blijft deze behouden tenzij er zich nieuwe feiten afspelen. De voorwaarden voor de IGO zijn de nationaliteit en het verblijf. Meer bepaald moet men ofwel Belg zijn, ofwel inwoner van een land van de Europese Unie of van een land waar België een overeenkomst mee heeft.

Er zijn nog mensen die in aanmerking komen, zoals:

  • mensen die een buitenlandse nationaliteit hebben maar recht hebben op een Belgisch rust- of overlevingspensioen indien ze:
    • het statuut hebben van langdurig ingezetene in België of een ander land van de Europese Gemeenschap
    • een bepaalde loopbaan in België kunnen bewijzen.
  • ook vluchtelingen en staatlozen komen in aanmerking.

Wat betreft het verblijf moet de persoon die aanspraak wil maken op de IGO zijn hoofdverblijfplaats in België hebben. Verblijven in het buitenland korter dan 30 dagen zijn toegelaten. Indien langer dan 30 kan dat enkel onder bepaalde voorwaarden.

Bij verblijven in het buitenland van langer dan 6 maanden vervalt het recht op IGO.

Voor wie een pensioenaanvraag indient vanaf de leeftijd van 65 jaar gebeurt een automatisch onderzoek naar de aanmerking voor de IGO door de rijksdienst voor pensioenen (RVP). Voor bruggepensioneerden gebeurt dit ook vanaf ze 65 jaar worden. Mensen van 65 jaar of ouder kunnen ook zelf een aanvraag indienen bij de RVP, bij hun gemeente of via www.pensioenaanvraag.be indien zij denken recht te hebben op de IGO. Het bedrag dat wordt uitgekeerd hangt af van de gezinssituatie en de bestaansmiddelen. Alleenwonenden kunnen aanspraak maken op een verhoogd bedrag. De bestaansmiddelen houden rekening met de eigen middelen en de inkomsten uit pensioenen van het huishouden. Er wordt daarbij ook gekeken naar roerend inkomen (bijvoorbeeld geld op een rekening), onroerend inkomen (bijvoorbeeld inkomsten uit eigendom) en verkopen of schenkingen in de afgelopen 10 jaar. De RVP kent de IGO toe en betaalt deze maandelijks uit.