De Vlaamse Zorgverzekering

De Vlaamse Zorgverzekering betreft een maandelijkse tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen. Dit kunnen kosten voor een oppas- of poetshulp, vervoersonkosten, de aankoop van hulpmiddelen, … zijn. Het gaat om een maatregel van de Vlaamse overheid die wordt gecoördineerd door het Vlaams Zorgfonds. Het zijn de zorgkassen die instaan voor de verdeling van de premie. In Vlaanderen zijn er zeven zorgkassen. De bijdragen aan de zorgverzekering worden door middel van een jaarlijkse bijdrage geleverd door iedereen van 26 jaar of ouder. Het staat iedereen vrij te kiezen bij welke zorgkas hij zich aansluit. Personen met een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO- statuut moeten jaarlijks minder bijdragen. Het OMNIO-statuut geeft gezinnen met een laag inkomen recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging. Vanuit deze zorgverzekering wordt een zorgvergoeding uitbetaald voor zwaar zorgbehoevenden zowel voor mantel- en thuiszorg, als voor residentiële zorg. Onder zwaar zorgbehoevende personen worden mensen verstaan met een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Bovendien moeten deze mensen aangesloten zijn bij een zorgkas en hun bijdragen moeten in orde zijn. Men moet ook al minimum 5 jaar in Vlaanderen of Brussel wonen of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en daar minimum gedurende 5 jaar onder het socialezekerheidsstelsel vallen. Meer informatie is te vinden bij de zorgkas of op www.vlaamsezorgverzekering.be.