Den eneste form for overførselsindkomst, der er til rådighed for pårørende, er plejevederlaget, som er en kompensation for dit løntab i forbindelse med plejeorlov. Hvis din pårørende har et handicap, som nødvendiggør pleje i hjemmet i op til seks måneder, eller hvis din pårørende er uafvendeligt døende med en forventet kort levetid, har du ret til plejevederlag. Hvis du er i arbejde og din arbejdsgiver vælger at fortsætte med at udbetale dig løn, vil plejevederlaget tilfalde arbejdsgiveren. Læs om reglerne for plejeorlov og satserne for plejevederlag på www.borger.dk og mere detaljeret på www.sundhed.dk.

Alt efter de konkrete funktionsnedsættelser, prognosen for rehabilitering, og alder, kan din pårørende kan have ret til forskellige former for arbejdsmarkedsydelser som sygedagpenge, fleksjob, løntilskudsjob, førtidspension eller efterløn. Reglerne er indviklede og kan forandre sig over tid, så søg den seneste information gennem din kommunes Borgerservice.

Der findes ingen tilskud målrettet pårørende, men en række tilskud tiltænkt handicappede og sygdomsramte. Handicappede og kronisk syge kan få udgiften til medicin nedbragt betydeligt ved at bede lægen søge kronikertilskud (generelt) eller enkelttilskud (én type medicin). Kommunen kan ansøges om et tilskud til nødvendige merudgifter, der opstår pga sygdommen. Hvis din pårørende er din ægtefælle, og hvis det bliver nødvendigt med flytning til plejebolig, vil I i økonomisk henseende blive betragtet som reelt enlige og kan da have begge have ret til boligydelse, hvis I bor i lejebolig (plejebolig er en form for lejebolig). Læs mere om de mange muligheder for tilskud til konkrete udgifter på ÆldreSagens hjemmeside.

Det er muligt, at din pårørendes personlige forsikring, gruppelivsforsikring gennem arbejdspladsen, eller pensionsaftale omfatter retten til at modtage en sum penge ved kritisk sygdom. I skal henvende jer til din pårørendes forsikringsselskab og tillidsmand for at afklare dette.