Eesti hoolekande korraldamise oluliseks põhimõtteks on nii isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete eest kui ka abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad. Kokkuleppeliselt nimetatakse inimest, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haigusest, puudest või muust erivajadusest tingitult vajab kõrvalabi oma igapäevaelu toimingutes, omastehooldajaks.

 

Kõige olulisem on asjaolu, et toetatakse kodus hooldamist ja võimalikult kaua kodus elamist. Paraku langeb suur hoolduskoormus just lähedastele ja pereliikmetele. Sotsiaalhoolekande korraldamine toimub lähtuvalt Sotsiaalhoolekande seadusest. Järgnevalt vaadeldakse nii hooldaja kui ka hooldatava õiguseid ja kohustusi.

 

Vali endale sobiv teema!

Eesti seadusandluse kohaselt tekib hoolduskohustus oma pereliikme suhtes tulenevalt Eesti Vabariigi põhiseadusest. Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. Seda täiendab Perekonnaseadus, mille kohaselt on ülalpidamist kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.Loe lisaks
Sotsiaalhoolekande ülesanne on osutada puudega inimesele või perekonnale abi toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ja kaasa aidata puuetega inimeste sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele. Riik maksab puudega inimestele sotsiaaltoetusi, kui puudega inimesel on oma puude tõttu lisakulutusi.Loe lisaks