Πολλές φορές οι φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας θα χρειαστεί να εκτελέσουν ορισμένες πράξεις για λογαριασμό τους. Κάποιες από αυτές όπως η πληρωμή λογαριασμών ή τα ψώνια είναι κάτι απλό και δεν θα ζητηθεί να απολογηθεί κανείς για ποιο λόγο δεν είναι οι ίδιοι παρόντες. Υπάρχουν όμως στιγμές που οι φροντιστές τους θα κληθούν να εκτελέσουν πράξεις ή να λάβουν σοβαρές αποφάσεις για λογαριασμό των ατόμων που φροντίζουν. Αυτό μπορεί να είναι η απογραφή της σύνταξης τους που οι ίδιοι λόγω κινητικών προβλημάτων ή γνωστικής ανικανότητας δεν μπορούν να παραστούν. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να έχει διοριστεί εκ των προτέρων ένας αντιπρόσωπος μέσω ενός πληρεξουσίου εγγράφου που θα έχει συνταχθεί σε ένα συμβολαιογράφο.

Το πληρεξούσιο αυτό είναι ένας επίσημος και νόμιμος τρόπος να δοθεί σε κάποιον η εξουσία να εκτελεί ορισμένες πράξεις ή να λαμβάνει ορισμένες αποφάσεις για λογαριασμό του ανθρώπου που φροντίζει και πρέπει να συνταχθεί όταν ο ηλικιωμένος έχει «σώας τας φρένας».

Τα πληρεξούσια έγγραφα διαχωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά. Το Ειδικό πληρεξούσιο που είναι για συγκεκριμένες πράξεις όπως στην περίπτωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου του οποίου η ισχύ παύει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναφερόμενης στο πληρεξούσιο πράξης.

Το Γενικό πληρεξούσιο έχει πιο ευρεία έννοια και μέσω αυτού το άτομο που ζητά να συνταχθεί το πληρεξούσιο μπορεί να ορίσει ένα άτομο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί και να διαχειρίζεται εν γένει τη περιουσία του ή κάθε οικονομικό, νομικό ή οτιδήποτε άλλο θέμα προκύψει.

Θα υπάρξουν όμως περιπτώσεις που το ηλικιωμένο άτομο είτε επειδή δεν θέλει να ορίσει κάποιο άλλο άτομο να διαχειρίζεται τη περιουσία του είτε επειδή δεν έχει σώας τας φρένας να μη θέλει να συντάξει ένα πληρεξούσιο ώστε να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα εκτελεί ορισμένες πράξεις ή θα λαμβάνει ορισμένες αποφάσεις για λογαριασμό του.

Όσο το ηλικιωμένο άτομο είναι λειτουργικό και μπορεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του δεν τίθεται κανένα θέμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το ηλικιωμένο άτομο αδυνατεί να φροντίσει τα προσωπικά και περιουσιακά του συμφέροντα και ο φροντιστής του καλείται να αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεων του αλλά συναντάει πολλά κωλύματα καθώς δεν υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο που να τον ορίζει ως εκπρόσωπο του ατόμου που φροντίζει. Τότε το μόνο που ο φροντιστής μπορεί πλέον να κάνει είναι να καταφύγει στη λύση της δικαστικής συμπαράστασης.

Για να υπάρξει η δικαστική συμπαράσταση θα πρέπει ο φροντιστής να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο ο οποίος θα κινήσει την όλη διαδικασία. Το δικαστήριο είναι υπεύθυνο να ορίσει έναν δικαστικό συμπαραστάτη για ένα ενήλικο άτομο, το οποίο λόγω αρρώστιας ή αναπηρίας δεν είναι σε θέση μερικώς ή ολικώς να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του.

Τα άτομα που νομιμοποιούνται σύμφωνα με το ν.2447/96 (ΦΕΚ Α΄278/30-12-1996) να ζητήσουν την υποβολή κάποιου σε δικαστική συμπαράσταση είναι :

–       Ο ίδιος ο ενήλικας

–       Ο/η σύζυγος του ατόμου (αναφέρεται σε έγγαμη συμβίωση)

–       Τα τέκνα του

–       Ο Εισαγγελέας

–       Αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της περιοχής όπου διαμένει το άτομο

Το δικαστήριο ανάλογα με τη περίπτωση μπορεί να υποβάλλει ένα πρόσωπο σε ένα από τα παρακάτω είδη δικαστικής συμπαράστασης :

 1. Τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες (στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική)

 2. Ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) και

3. Αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων