Άτομα τα οποία έχουν διάγνωση για κάποια χρόνια πάθηση ή μόνιμη αναπηρία δεν μπορούν να καλυφθούν ιατρικά από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία εφόσον η πάθηση ή η αναπηρία αυτή προϋπάρχει της δημιουργίας συμβολαίου. Ωστόσο άτομα τα οποία είχαν από πριν συμβόλαιο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία όπως μια ασφάλεια ζωής και έπειτα διαγνωσθούν ότι υπάρχει κάποια πάθηση και μέσα στο ασφαλιστήριό τους εμπεριέχεται ο όρος της απαλλαγής ασφαλίστρων από μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα τότε μπορούν να απαλλαγούν από τις ασφαλιστικές εισφορές τους και να συνεχίσουν να έχουν τις ιατρικές καλύψεις.