Právo na sociálne služby opatrovaného

 

Dostali ste sa do situácie, keď sa medzi vašimi blížnymi  ocitla osoba, o ktorú sa treba postarať, čiže sa stala opatrovanou osobou. Hneď, čo vám napadne, je, že nemáte dostatok informácií o spôsoboch a možnostiach opatrovania. Podľa miery ochorenia zvažujete, či ju necháte doma a budete sa o ňu nejakým spôsobom starať, alebo starostlivosť zveríte opatrovateľskej službe. Ak je stav opatrovaného taký, že potrebuje stálu starostlivosť a vy by ste to nezvládli, je možnosť ho umiestniť do niektorého z domovov opatrovateľských služieb (DOS), špecializovaného ústavu alebo nejakého iného zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby.

 

Informovať sa o vzniknutej situácii môžete na príslušných odboroch sociálnych vecí na VÚC, obecného úradu alebo úradov práce. Obyčajne už bývajú kancelárie prvého kontaktu, tam vás usmernia. Je vhodné sa však poradiť aj s tými, ktorí majú s podobnou situáciou skúsenosti. Tým môžete predísť rôznym prieťahom.

 

Pre názornosť uvedieme, že ak ste sa rozhodli nechať si opatrovaného v domácej starostlivosti, môžete využiť služby verejného alebo neverejného opatrovateľa, obyčajne to vybavujete cez obecný úrad. Iba pripomíname, aby ste nezabudli, že všade potrebujete doručiť písomnú žiadosť. Ďalšou možnosťou domácej starostlivosti, je že o opatrovaného sa bude starať niekto z rodiny alebo jeho blízkych. Máte možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie. V tomto prípade si vyhľadajte príslušný úrad práce – oddelenie kompenzácií, kam podľa bydliska patrí opatrovaný a tam požiadajte o pomoc. V prípade domácej starostlivosti môžete žiadať aj o príspevok na osobnú asistenciu. Tento sa však v malej miere poskytuje rodinným príslušníkom. Je to možné iba v prípade, že vy ako rodinný príslušník opatrovanému budete poskytovať základné hygienické potreby.

 

A teraz niekoľko viet k druhej možnosti – mimo domova. Predpokladom je, že sa najprv pôjdete poradiť buď na príslušné oddelenie obce, miestneho úradu alebo až na VÚC.

 

Domy alebo domovy s opatrovateľskou službou sú vo všeobecnosti zariadenia s bytmi osobitného určenia. V dome s opatrovateľskou službou sa poskytuje bývanie obyvateľom odkázaným na poskytovanie opatrovateľskej služby. Slúži najmä pre starých a zdravotne postihnutých občanov, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie osobitnej starostlivosti, alebo u ktorých možno odôvodnene predpokladať potrebu poskytovania osobitnej starostlivosti vzhľadom k veku a postupnému strácaniu ich samostatnosti s podmienkou vlastného súkromia. Jednou z podmienok umiestnenia opatrovaného je závislosť od miesta bydliska.

 

Špecializované zariadenia sú obyčajne určené pre väčšiu závažnosť choroby opatrovaného a sú obyčajne na celoročný pobyt. Ale existujú zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby aj na denný, či týždenný pobyt. Takýto prípad už vybavujete na VÚC (opätovne odporúčame navštíviť kanceláriu prvého kontaktu sociálneho odboru). Radno je vec vybavovať ešte vtedy, kým je opatrovaný v nemocničnom liečení, napr. na neurológii, geriatrii, oddelení pre dlhodobo chorých atď. a je zrelý na takýto spôsob zaopatrenia (posúdi to komisia). Kým je v nemocničnom liečení, môže prebehnúť celý úradný proces vybavovania – od podania žiadosti o umiestnenie v zariadení, cez návštevu sociálnych pracovníčok u opatrovaného na posúdenie úradu o opodstatnenosti umiestnenia, predloženie prepúšťacej správy z nemocnice na úrad, na základe čoho komisia posúdi vašu žiadosť  v prípade kladnej odozvy – až po rozhodnutie o odkázanosti na službu (lehota obyčajne 30 dní).  Úrad následne predloží opatrovanému zoznam špecializovaných zariadení, z čoho si vyberie(te) pre vás to najvhodnejšie. Ak máte šťastie, do zariadenia dostanete opatrovaného v krátkom čase, častejšie však je, že sa dostane do poradovníka a samotnú starostlivosť dovtedy musíte riešiť.

 

Ak teda zhrnieme – právo na pomoc má každý občan bez ohľadu na vek, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo postihnutie nie je schopný postarať sa o seba a potrebuje pomoc inej osoby. V prvom pomáha rodina, až potom nasledujú v ľahších prípadoch susedia a priatelia, či iné komunitné alebo inštitucionalizované sociálne služby.