Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov existujú dve možnosti, ako je možné legálnym spôsobom zabezpečiť starostlivosť o fyzické osoby, ktoré sú na pomoc iných odkázané:

 

 • formou peňažného príspevku na opatrovanie,
 • formou peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

 

Obe formy starostlivosti zahŕňajú v sebe stanovené činnosti, ktoré spočívajú v pomoci fyzickej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí.

 

Kedy je možné požiadať o príspevok na opatrovanie?

 

O peňažný príspevok na opatrovanie môžete požiadať vtedy, ak treba zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej  FO s ŤZP) pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, aby ona pri svojich sociálnych aktivitách mohla zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí.

 

FO s ŤZP môže požiadať o pomoc v situácii, ak je  odkázaná   na  opatrovanie a  stupeň   jej  odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu.

 

Ide o opakovaný peňažný príspevok, ktorý si vyžaduje pravidelné prehodnotenie príjmu. Príjem sa prehodnocuje pravidelne v júli. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyzve FO s ŤZP, aby predložila doklady o výške príjmu.

 

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie?

 

Tento úkon môže urobiť fyzická osoba – manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka FO s ŤZP. Ďalej je to dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec. Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť len jednej oprávnenej osobe.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje FO s ŤZP a býva s ňou, t.j. má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu FO  s ŤZP alebo ona má prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá ju opatruje a s ktorou býva.

 

Kedy sa môže poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie?

 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne, ak

 

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • rozsah pomoci FO s ŤZP odkázanej na opatrovanie je aspoň 8 hodín denne,
 • fyzická osoba je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a FO s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

 

Kedy sa nemôže poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie?

 

Ak sa FO s ŤZP poskytuje:

 

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba na viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba,
 • celoročná pobytová sociálna služba.

 

Aké má povinnosti fyzická osoba, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie?

 

Takáto osoba je povinná:

 

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu,
 • písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia.

 

Aká je výška peňažného príspevku na opatrovanie?

 

Je to:

 

 • 111,32 % (220,53 eur) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej FO s ŤZP,
 • 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP.

 

Aká je mesačná výška peňažného príspevku, ak sa opatrovanej osobe poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne?

 

 • 98,33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej FO s ŤZP,
 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní najmenej dvoch alebo viacerých FO s ŤZP,
 • ak fyzická osoba opatruje viacero FO s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

 

Kedy sa suma peňažného príspevku môže znížiť?

 

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie určené podľa predchádzajúcich odsekov sa znížia, ak je príjem FO s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima (277,326 eur). V tom prípade sa príspevok kráti o všetko, čo je nad touto hranicou. Z toho vyplýva, že čím vyššia je dôchodková dávka, tým nižší je peňažný príspevok na opatrovanie.

 

Príjem zdravotne postihnutého človeka sa prehodnocuje vždy v júli. Obdobím, na ktorom začne záležať, je rok predchádzajúci kalendárny rok.

 

Valorizácia dôchodkov v súvislosti s úpravami súm životného minima má značný vplyv na zníženie výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

 

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvyčajne posudzuje spolu s príjmom jej manžela alebo manželky. Príjem jedného sa sčíta s príjmom druhého a súčet sa vydelí dvoma.

 

Aký je peňažný príspevok na opatrovanie, ak osoba, ktorá bude opatrovať, poberá nejakú formu dôchodku?

 

Ak fyzická osoba, ktorá opatruje FO s ŤZP poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej FO s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 

 • 46,38 % (91,87 eur) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej FO s ŤZP,
 • 61,12 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP.

 

Zákonom stanovený paušál sa mení iba so zmenou životného minima.

 

Ako sa vypláca peňažný príspevok na opatrovanie?

 

Je to formou:

 

 • hotovosti
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal. V tomto prípade ide :
  1. na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky (SR) alebo
  2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území SSR alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal, určí.
  3.  

Ako si vybavíte peňažný príspevok na opatrovanie?

 

Žiadosť o tento druh peňažného príspevku podávate písomne na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Na výzvu príslušného orgánu ste ako fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Svoju žiadosť ako žiadateľ musíte odôvodniť.

 

Ako prebieha konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie?

 

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

 

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

 

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie ÚPSVaR  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

 

Kedy zaniká nárok na peňažný príspevok?

 

Ten zanikne:

 

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak príslušný ÚPSVaR zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €), alebo ak daňový príjem manžela, či manželky opatrovanej osoby prevyšuje dvojnásobok životného minima,
 • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

 

Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

 

Zdroj:

 • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • Prečo sa vykonáva osobná asistencia?

   

  Osobná asistencia sa robí preto, aby aktivizovala a podporovala sociálne začlenenie FO s ŤZP, jej nezávislosť a možnosti rozhodovať sa, ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávať tak pracovné  ako vzdelávacie i voľno časové aktivity.

   

  Kto má nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

   

  Nárokovať môže:

   

  • osoba s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
  • osoba s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,
  • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
  • ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

   

  Kto môže vykonávať osobnú asistenciu?

   

  Môže ju vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony.

   

  Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie (v posunkovej reči, artikulačné alebo taktilné) musí príslušnému úradu preukázať znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom, ktoré vydáva osoba akreditovaná na vzdelávanie tlmočníkov.

   

  Osobného asistenta si vyberá FO s ŤZP sama. Jedna takáto  osoba môže mať viacerých osobných asistentov.

   

  Komu sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu neposkytuje?

   

  Takýto príspevok sa neposkytuje:

   

  • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent,
  • súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

   

  Môže sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovať aj rodinnému príslušníkovi FO s ŤZP?

   

  Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa môže poskytovať aj vtedy, ak osobnú asistenciu vykonáva rodinný príslušník FO s ŤZP (manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra). Rodinní príslušníci však môžu vykonávať len niektoré činnosti (nevyhnutné hygienické potreby) a najviac v rozsahu 1 460 hodín ročne.

   

  Aké činnosti môže vykonávať osobný asistent?

   

  Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent v súlade so zákonom špecifikovaných činností (príloha č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z.):

   

  1. vstávanie
  2. líhanie
  3. polohovanie
  4. osobná hygiena

  4.1. umývanie

  4.2. kúpanie

  4.3. česanie

  4.4. holenie

  4.5. úprava nechtov

  4.6. mejkap

  4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra

  1. obliekanie
  2. vyzliekanie
  3. príprava jedla
  4. podávanie jedla
  5. podávanie liekov
  6. nakupovanie
  7. pomoc pri domácich prácach
  8. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo)
  9. dorozumievanie

  13.1. písanie

  13.2. čítanie

  13.3. telefonovanie

  13.4. artikulačné tlmočenie

  13.5. taktilné tlmočenie

  13.6. tlmočenie v posunkovej reči

  13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby

  13.8. predčítanie pre nevidiacich

  1. dohľad
  2. pomoc pri akútnom ochorení
  3. pomoc počas dovolenky
  4. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľno časových aktivitách.

   

  Ako sa určuje počet hodín osobnej asistencie?

   

  Určuje sa na obdobie kalendárneho roka, najviac 7 300 hodín ročne. Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa FO s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

   

  Akým spôsobom sa vykonáva osobná asistencia?

   

  Robí sa na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi FO s ŤZP a osobným asistentom alebo podľa zmluvy uzatvorenej medzi FO s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie.

   

  Čo má obsahovať zmluva o výkone osobnej asistencie?

   

  Má obsahovať najmä:

   

  • druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností a rozsah vykonávaných činností
  • miesto výkonu osobnej asistencie
  • obdobie výkonu osobnej asistencie
  • práva a povinnosti osobného asistenta
  • odmenu a spôsob vyplácania odmeny
  • dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

   

  V akej výške sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

   

  Je to suma, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak príjem FO s ŤZP presahuje štvornásobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži alebo sa príspevok neposkytne.

   

  Aký je postup pri vybavovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu?

   

  Žiadosť o takýto peňažný príspevok podávate písomne na ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu občana. Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť a predložiť doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

  Tlačivá na stiahnutie nájdete na web stránkach ÚPSVaR.

   

  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu (PDF)
  • Potvrdenie o podaní daňového priznania (PDF)

   

  Aký je proces konania o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu?

   

  Konanie o jeho priznanie sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.

   

  Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

   

  Ak je podkladom na rozhodnutie o takomto peňažnom príspevku komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný ÚPSVaR vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže jeho Ústredie predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

   

  Aký je spôsob vyplácania peňažného príspevku na osobnú asistenciu?

   

  Nárok na peňažný príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného ÚPSVaR o jeho priznaní.

  Peňažný príspevok sa:

   

  • prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
  • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
  • vypláca mesačne pozadu,
  • vypláca mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

   

  Peňažný príspevok sa vypláca v eurách:

   

  • v hotovosti alebo
  • bezhotovostným prevodom na žiadosť FO s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznal
   1. na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo
   2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území SR alebo inej osoby, ktorú si FO s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu priznal, určí.

   

  Aké sú povinnosti FO s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

   

  Takáto osoba  je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

   

  • predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie ÚPSVaR,
  • predložiť výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie za každý kalendárny mesiac príslušnému ÚPSVaR na vyúčtovanie najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  • predložiť príslušnému ÚPSVaR potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po jej vyplatení, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku a výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.

   

  Kedy zaniká nárok na poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu?

   

  Nárok zanikne:

   

  • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
  • ak príslušný ÚPSVaR zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre FO s ŤZP,
  • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok (napríklad ak FO s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už ňou prestane byť alebo hodnota jej majetku je vyššia ako 39 833 €),
  • dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok poskytoval – príspevok sa vyplatí osobnému asistentovi za činnosti vykonané a nevyúčtované do dňa jej smrti .

   

  Zdroj:

  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov