V oblasti zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb, štát preniesol svoje originálne aj prenesené kompetencie na obce a zároveň originálne kompetencie na samosprávne kraje. Obce a samosprávne kraje sú teda zodpovedné za to, aby ich obyvatelia dostali dostatočné a kvalitné služby, ktoré potrebujú.

 

Právo na pomoc má každý občan, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné postihnutie nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje pomoc inej osoby. Niekedy stačí pomoc napr. vo forme poradenstva, prepravnej služby, inokedy je potrebné trvalá a odborná starostlivosť.

 

Systém sociálnej starostlivosti je na Slovensku nastavený tak, že v prvom rade má pomáhať rodina. Môže však dôjsť k situácii, kedy zákonom vymedzená rodina (manžel, manželka, deti, rodičia) nemôže zabezpečovať starostlivosť o svojich blížnych. Môže ísť o dôvody, kedy spomenuté osoby napr. nebývajú s opatrovanou osobou alebo z dôvodu existenčných problémov nemôžu opustiť trh práce. V prípade, že rodina nemôže alebo nezvláda poskytovanie starostlivosti o svojich blížnych, môžu pomáhať susedia, priatelia. Ak sa však ani táto možnosť nedá zrealizovať, vtedy na pomoc prichádza obec, samosprávny kraj, štát v rámci svojich kompetencií.

 

Občan má právo na poskytnutie takej pomoci, ktorá najlepšie zodpovedná jeho potrebám, ale vo väčšine prípadov si musí o ňu požiadať a vyžadovať od úradov ich naplnenie. Je potrebné si však uvedomiť, že poskytované sociálne služby nie sú zadarmo a nie sú lacné, napriek tomu, že sú dotované zo štátneho rozpočtu a podielových daní.

 

Náklady na opatrovanie predstavujú vysokú položku tak pre opatrovaného, ktorému je poskytovaná sociálna služba, ako aj pre opatrovaného, ktorému je poskytovaná opatera prostredníctvom rodiny. Dôchodky a príspevky, ktoré predstavujú príjem opatrovaného často nestačia ani na pokrytie základných životných potrieb ako je bývanie, strava, lieky a i.

Už nezvládate starostlivosť v domácom prostredí?

 

Ak ste neformálny opatrovateľ a už nezvládate starostlivosť o seniora v domácom prostredí alebo ak ste senior so zníženou sebestačnosťou a máte pocit ohrozenia, v oboch prípadoch sa skôr, či neskôr začnete informovať o aktuálnych možnostiach poskytovania sociálnej služby.

Pri rozhodovaní sa pre najvhodnejší druh a formu sociálnej služby, je dobre sa zaujímať aj o cenu, ktorú budete musieť za poskytnutú sociálnu službu platiť.

 

Kto a ako sa určuje cena za poskytnutie sociálnej služby?

 

Cenu za poskytnutie sociálnej služby určuje poskytovateľ sociálnej služby. U verejných poskytovateľov (zriaďovateľ je obec alebo samosprávny kraj) sa cena stanovuje všeobecne záväzným nariadením, ktoré schvaľujú obecní alebo krajskí poslanci. U neverejných poskytovateľov sociálnych služieb cenu (na základe oprávnených výdavkov) určuje zriaďovateľ (ide o občiansku alebo cirkevnú organizáciu).

 

Aké sú kritériá na stanovenie ceny za úhradu poskytovaných sociálnych služieb?

 

Cena za poskytnutie sociálnych služieb v rozsahu odborných, obslužných a ďalších činností u verejného poskytovateľa je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a najmenej 50 % z priemerných EON spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodím alebo úkonov opatrovateľskej služby.

 

Stanovenie ceny úhrady, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je ovplyvnená aj rozhodnutím obce alebo samosprávneho kraja, ktorý uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb s jednotlivými poskytovateľmi.

 

Aká sa stanovuje cena za úhradu sociálnych služieb u verejného poskytovateľa sociálnych služieb?

 

Ak obec alebo samosprávny kraj uzatvoril zmluvu s poskytovateľom sociálnych služieb, v tom prípade obec alebo samosprávny kraj uhrádza poskytovateľovi sociálnych služieb zákonom určené finančné príspevky na odkázanosť a na prevádzku a vy budete platiť takú cenu za službu, aby vám z vášho príjmu/dôchodku zostala suma, ktorú garantuje zákon.

 

Sumy, ktoré garantuje zákon:

 

 • Pri opatrovateľskej službe je v súčasnej dobe garantovaná ochrana príjmu klienta 277,33 eura.
 • Osobe, ktorá celoročne býva v sociálnom zariadení, rezort práce určil ochranu príjmu na 25 % sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 49,52 eura.
 • Ak ide o klienta s celoročným pobytom, ktorý neodoberá stravu, jeho zostatok z príjmu predstavuje výšku 75 % sumy životného minima.
 • Pri zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí klientovi ostať najmenej 60 % zo sumy životného minima.
 • Pri zabezpečovaní týždennej pobytovej službe bez stravovania musí klientovi ostať 85 % sumy životného minima.
 • Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí klientovi ostať najmenej suma životného minima.
 • Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí klientovi ostať aspoň 1,4 násobok sumy životného minima.

 

Napriek tomu, že sa štát snaží chrániť prijímateľov sociálnej služby pred neprimeranou úhradou za sociálnu službu, formou zákonom garantovaného príjmu, je potrebné si uvedomiť, že percentá a násobky životného minima, ktoré musia zostať klientovi neboli niekoľko rokov zvyšované. Nepatrne sa v predchádzajúcich rokoch zvyšovala iba suma životného minima. Vzhľadom k týmto skutočnostiam a k tomu, že náklady na zabezpečovanie nevyhnutných životných potrieb sa neustále zvyšujú, zákonom garantovaný príjem nestačí ani na pokrytie základných potrieb ako je napr. bývanie, strava, odev, obuv, lieky, cestovné.

 

Ako stanovuje cena za úhradu sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb?

 

Ak sa rozhodnete pre poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, s ktorým obec alebo samosprávny kraj neuzatvorili zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, pravdepodobne vaša cena za sociálnu službu bude vyššia. Neverejný poskytovateľ zvýši cenu preto, lebo obec alebo kraj mu neprispejú žiadnou sumou na náklady klienta t. z. že v plnej výške to budete musieť zaplatiť vy.

 

Obmedzenia a pravidlá pri stanovení ceny sociálnej služby sa u neverejného poskytovateľa uplatňujú vtedy, ak neverejného poskytovateľa sociálnej služby o zabezpečenie a poskytnutie sociálnej služby požiada obec alebo vyšší územný celok.

 

Ako budem vedieť, za čo je potrebné platiť?

 

Cena za poskytovanie sociálnej služby musí byť rovnaká pre všetkých klientov, spôsob jej výpočtu musí byť verejne prístupný a zrozumiteľný pre žiadateľov o službu. Zákon ukladá poskytovateľovi verejne sprístupniť Cenník služieb.

 

Poskytovateľ sociálnych služieb poskytne klientovi alebo jeho rodine návrh zmluvy o poskytovaní služieb, kde budú presne uvedené sumy za odborné, obslužné a iné činnosti, ktoré budú klientovi podľa zákona a podľa výberu poskytované.

 

Je vhodné, aby ste si nechali podrobne vysvetliť, za ktoré služby budete a nebudete platiť. Môžete si to overiť aj v zákone o sociálnych službách, kde je určené, ktoré služby máte právo dostávať bezplatne a za ktoré služby musíte platiť.

 

Za platené odborné služby sa považujú všetky činnosti, ktoré nie sú hradené z rozpočtu obce alebo samosprávneho kraja (na základe toho, kto za čo zodpovedá), ale ktoré si môžete objednať navyše. Napr. ak v zmluve je uvedené, že počas pobytu máte garantované rehabilitačné cvičenia 2 x za týždeň, ale mali by ste o nich záujem každý deň, v tom prípade si za nich budete musieť zaplatiť.

 

K plateným službám patria obslužné činnosti, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Obslužné činnosti uvedené v zmluve garantujú iba určitý rozsah. Ak chcete napr. lepšie vybavenie izby, umývanie okien častejšie ako je to stanovené, je možné si to objednať, dohodnúť, ale bude sa za to platiť.

 

Platí sa aj za donášku stravy, nákupu a liekov. Spoplatnené sú aj iné činnosti ako preprava, požičiavanie kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, úschova cenných vecí. Platené sú všetky služby, ktoré sú nad rámec základnej starostlivosti (návšteva kultúrnych podujatí, služby kaderníctva, holiča, pedikúra, a i.).

 

Ďalšie činnosti, ktoré budete potrebovať závisia od vášho príjmu a od možností poskytovateľa vám ich zabezpečiť. Je dobré, aby ste venovali pozornosť pravidlám, ktoré platia v čase uzatvárania zmluvy. Zmluvu nepodpisujte hneď, je vhodné si ju dôkladne prečítať, s niekým sa poradiť. Uvedomte si aj skutočnosť, že ceny služieb sa môžu aj meniť v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkov. Pri rozhodovaní berte do úvahy potreby opatrovaného, štandardy poskytovanej služby a vaše finančné možnosti. Pred podpisom zmluvy by ste mali mať jasno, za čo sa bude platiť a za čo nie.

 

Čo v prípade, ak nemáte dostatočný príjem na úhradu sociálnej služby?

 

V prípade, že nemáte dostatočný príjem na úhradu sociálnej služby, musíte spolu so žiadosťou o poskytnutie sociálnej služby, predložiť aj doklady o vašom príjme za predchádzajúci rok a čestné prehlásenie o vašom majetku. Zákon vám zaručuje právo na poskytnutie sociálnej služby, aj ak máte nízky alebo žiadny príjem.

 

Zákon vás zároveň chráni aj pred tým, aby ste zaplatili cenu, ktorá je vyššia ako váš príjem a majetok. V tejto sociálnej situácii úhradu za poskytnutie sociálnych služieb bude poskytovateľ vyžadovať od vašich príbuzných – manžela, detí, rodičov. Ak sa dobrovoľne neuzavrie s poskytovateľom sociálnych služieb zmluva o platení úhrady za službu, obec alebo samosprávny kraj vydá rozhodnutie, kde sú uvedené povinnosti prispievať za vás stanovenou sumou.

 

Ak nemáte príbuzných, poskytovateľ sociálnych služieb si uplatní svoje nároky z pozostalosti. Ak príjem vašich príbuzných, spoločne posudzovaných osôb, je nižší ako 1,3 násobku životného minima a nie je možné od nich vyžadovať žiadne platby, nezaplatená suma sa stane pohľadávkou poskytovateľa služby a poskytovateľ si ju uplatní v dedičskom konaní. Uplatňuje sa tu zásada prednosti vzniku vyživovacej povinnosti potomkov pred vznikom vyživovacej povinnosti predkov.

 

Prípady, kedy sa úhrada za poskytnuté sociálne služby neplatí

 

Ak verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie poskytovania požiadali obec alebo vyšší územný celok, prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za:

 

 • pomoc pri odkázanosti osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
 • tlmočnícku službu,
 • krízovú pomocposkytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií,
 • vykonávaniesociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnej rehabilitácie a pracovnej terapie.

 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

 

 

Bezplatné zdravotné služby v zariadení

 

Ak má poskytovateľ sociálnych služieb uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ktorá prepláca zákonom stanovené úkony, potom sa v zariadení za ošetrovanie, podávanie liekov, injekcií, za polohovanie neplatí.