Túto stránku ste si otvorili zrejme preto, lebo ste sa ocitli v životnej situácii, keď vy alebo vaši blížni (ste) sa dostali do stavu, ktorý potrebujete rýchlo riešiť a na prvý pohľad komplikovanosť informácií vám bráni „nájsť si ihlu v stohu sena“, teda vybrať si z veľkej hromady informácií iba tie, ktoré by vás posunuli rýchlo k vyriešeniu daného problému. Ani my nevieme všetko, ale aj my sme už preskákali vo vybavovaní čo-to, a vieme, aký stres to vyvolá, keď ste bezradní, preto sa chceme s vami podeliť o to, čo je menej podstatné a čoho sa chytiť, aby ste boli vo vybavovačkách úspešní.

 

Začnime vari tým, že za fyzické osoby zabezpečujúce starostlivosť o osoby, ktoré sú na pomoc iných odkázané formou peňažného príspevku na opatrovanie alebo formou peňažného príspevku na osobnú asistenciu, môže platiť dôchodkové a zdravotné poistenie štát. Závisí to však aj od iných okolností súvisiacich so statusom fyzickej osoby, ktorá opatrovanie alebo osobnú asistenciu vykonáva za súčasne platnej legislatívy SR. (Na ďalšie otázky, ktoré sme si naformulovali, vám zrejme napadnú podobne ako nás, preto budeme na ne aj odpovedať).

 

V prípade poberania uvedených príspevkov je dôležité si uvedomiť:

 

 • na aké obdobie je fyzická osoba, poberajúca príspevok, poistencom štátu
 • za akých podmienok je poistencom štátu
 • a či sa uhrádzajú všetky druhy poistenia zo strany štátu v prípade poskytovania príspevku na opatrovanie alebo príspevku na osobnú asistenciu.

 

Bližšie informácie o systéme sociálnej ochrany môžete nájsť v platnej legislatíve SR:

 

 • Platenie poistného na sociálne poistenie upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
 • Platenie poistného na zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Nárok na peňažný príspevok na opatrovanie alebo osobnú asistenciu upravuje zákon  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dôchodkové poistenie

 

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pred 1. januárom 2004 existovalo dôchodkové zabezpečenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia.

 

Z čoho pozostáva dôchodkové poistenie?

 

Z dvoch podsystémov:

 

 1. zo starobného poistenia ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 2. z invalidného poistenia ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

 

Kedy je nárok na poskytnutie starobného dôchodkového poistenia?

 

Má ho poistenec, ktorý

 

 • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • dovŕšil dôchodkový vek.

 

Kedy je nárok na poskytnutie invalidného dôchodkového poistenia?

 

Nárok na poskytnutie invalidného dôchodku má poistenec, ktorý

 

 • je invalidný,
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

 

Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný pred 1. januárom 2010, je:

 

 • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 22 rokov
 • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 22 rokov do 24 rokov
 • najmenej tri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 26 rokov
 • najmenej štyri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 26 rokov do 28 rokov
 • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov.

 

Potrebný počet rokov sa zisťuje:

 

 • z celého obdobia pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý nie je starší ako 28 rokov, t. j. má 28 rokov alebo menej ako 28 rokov veku
 • z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý má viac ako 28 rokov veku.

 

Na nárok na invalidný dôchodok postačí, ak spĺňa zvyšné dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Čo sa poskytuje zo systému dôchodkového poistenia?

 

V tom prípade sa odvolávame na (§ 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení), ktorý hovorí, že zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

 

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

 

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

 

 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

 

Aké dôchodkové poistenie sa poskytuje osobe, ktorá zabezpečuje neformálne opatrovanie v domácom prostredí a poberá príspevok na opatrovanie?

 

Za osobu, ktorej príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) priznal a vypláca peňažný príspevok na opatrovanie, môže štát platiť poistné na starobné dôchodkové poistenie a invalidné dôchodkové poistenie. Obdobie opatrovania blízkej osoby sa v takom prípade zaráta na dôchodkové účely.

 

Treba si však uvedomiť, že štát poistné na dôchodkové poistenie neplatí automaticky, ale len vtedy, ak sa na toto poistenie opatrovatelia prihlásia v príslušnej Sociálnej poisťovni ( v jej pobočke príslušnej podľa miesta trvalého bydliska).

 

V Sociálnej poisťovni sa môže prihlásiť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (SR), ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v prípade:

 

 • ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (prípadne nie je už z iného dôvodu prihlásená ako občan, za ktorého platí štát)
 • nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania.

 

Dôchodkové poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové poistenie z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to formou podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby). Prihlásiť sa možno osobne alebo poštou v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska.

 

K prihláške (Registračnému listu fyzickej osoby) priloží poberateľ príspevku na opatrovanie potvrdenie príslušného ÚPSVaR o poberaní príspevku, toto však nesmie byť staršie ako desať dní pred podaním prihlášky.

 

Dôchodkové poistenie zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie alebo dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia z titulu poberania peňažného príspevku na opatrovanie.

 

Odhlásiť sa z dôchodkového poistenia je od 1.1.2013 povinná aj fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát z dôvodu poberania príspevku na opatrovanie, ak  pracuje na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Fyzická osoba, ktorej zanikla možnosť byť dôchodkovo poistená, je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia formou podania odhlášky (Registračný list fyzickej osoby) v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska.

 

Aké dôchodkové poistenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (FO s ŤZP)?

 

Za takéhoto asistenta môže štát pri splnení všetkých podmienok stanovených zákonom o sociálnom poistení platiť poistné na starobné dôchodkové poistenie a invalidné dôchodkové poistenie. Obdobie výkonu osobnej asistencie sa mu v takom prípade započíta na dôchodkové účely.

 

Treba si uvedomiť, že štát platí poistné na dôchodkové poistenie za osobu, ktorá podľa zmluvy o výkone asistencie vykonáva osobnú asistenciu FO s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne.

 

Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaňho uhrádza štát. V prípade, že takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, resp. SZČO, a štát v tomto prípade neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

 

Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát.

 

Dôchodkové poistenie nie je automatické. Na dôchodkové poistenie sa treba prihlásiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne nachádzajúcej sa v mieste trvalého bydliska.

 

V Sociálnej poisťovni sa môže takto prihlásiť fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (prípadne nie je už z iného dôvodu prihlásená ako občan, za ktorého platí štát), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z výkonu osobnej asistencie.

 

Osobný asistent sa súčasne preukáže zmluvou o osobnej asistencii. V zmluve treba uviesť hlavne počet hodín, v ktorých bude fyzická osoba vykonávať osobnú asistenciu.

 

Dôchodkové poistenie zaniká dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie sa ona má vykonávať menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy  o výkone asistencie.

 

Odhlásiť sa z tohto poistenia je od 1.1.2013 povinná aj fyzická osoba, za ktorú platí štát z dôvodu výkonu osobnej asistencie, ak pracuje na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. (Takouto nie je Dohoda medzi osobným asistentom a užívateľom osobnej asistencie.)

 

Z dôchodkového poistenia sa treba odhlásiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

Nemocenské poistenie a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (príspevok na opatrovanie, príspevok na osobnú asistenciu)

 

Podľa osobitného predpisu zákona o sociálnom poistení štátu nevyplýva povinnosť platiť nemocenské poistenie za osobu, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta alebo poberá príspevok na opatrovanie. Osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo sa im poskytuje príspevok na opatrovanie, sa môžu dobrovoľne poistiť, avšak v tom prípade sa na nich vzťahujú rovnaké podmienky ako na samostatne zárobkovo činné osoby.

 

Činnosť osobného asistenta alebo činnosť osoby, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie,  sa pre účely zákona o sociálnom poistení nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba pre účely zákona o sociálnom poistení je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na daňovom úrade v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) zákona, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Zárobková činnosť je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorou je i činnosť osobného asistenta.

 

Preto osobe, ktorá vykonáva len osobnú asistenciu a osobe, ktorá je zamestnancom, t. j. má príjem zo závislej činnosti a súčasne vykonáva osobnú asistenciu, nevzniká na základe výkonu činnosti osobného asistenta po prekročení zákonom definovanej hranice príjmu dosiahnutého na základe vykonávania tejto činnosti povinné nemocenské poistenie. Tieto osoby z príjmu za výkon činnosti osobného asistenta odvody na nemocenské poistenie neplatia.

 

Ak osobný asistent vykonáva i podnikateľskú činnosť, napr. na základe živnostenského  oprávnenia, považuje sa za samostatne zárobkovo činnú osobu. Príjem z činnosti osobného asistenta si pripočíta k svojim príjmom z podnikateľskej činnosti a v prípade vzniku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia platí odvody na nemocenské   poistenie  i z príjmu za výkon osobnej asistencie.

Verejné zdravotné poistenie

 

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je druh zdravotného poistenia. Na základe tohto poistenia sa poskytuje oprávneným osobám za istých podmienok (ustanovených Zákonom o zdravotnom poistení) zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom Zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

Verejné zdravotné poistenie sa riadi Zákonom o zdravotnom poistení 580/2004 Z.z. v platnom znení a Zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

Delí sa na:

 

 • povinné verejné zdravotné poistenie – na jeho základe má poistenec nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby podľa zákona o zdravotnom poistení.
 • dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

 

Kto je verejne zdravotne poistený?

 

Verejne zdravotne poistená je osoba, ktorá sa narodila na území SR a má trvalý pobyt na tomto území.

 

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území SR, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností, ktoré vylučujú povinné zdravotné poistenie.

 

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce povinnosť byť verejne zdravotne poisteným, aj keď v SR táto osoba nemá trvalý pobyt (napr. keď na území SR začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, keď sa zamestná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR atď.). Verejné zdravotné poistenie vzniká i dňom získania trvalého pobytu na území nášho štátu.

 

Kto je platiteľom verejného zdravotného poistenia?

 

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú platiteľmi poistného:

 

 • zamestnanec (spolupodieľa sa na príspevkoch so zamestnávateľom)
 • samostatne zárobkovo činná osoba (vo väčšine prípadov odvádza príspevky sama, ak zákon neustanovuje inak)
 • zamestnávateľ (spolupodieľa sa na príspevkoch pre zamestnanca)
 • štát (poistenci štátu).

 

Povinnosť byť verejne poistený na území SR podľa zákona o zdravotnom poistení neznamená, že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.

 

Ako je to s plnením poistného na zdravotné poistenie pri fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu?

 

Platenie poistného na zdravotné poistenie upravuje zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba pre účely zákona o zdravotnom poistení je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na daňovom úrade v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 10b ods. 1 písm. b) zákona.

 

Zárobkovou činnosťou je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý sa zakladá na dosahovaní príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu okrem príjmu  z výkonu činnosti osobného asistenta. Činnosť osobného asistenta sa za zárobkovú činnosť nepovažuje, preto na účely zákona o zdravotnom poistení nie je osobný asistent považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu.

 

Poistné na zdravotné poistenie preto osobný asistent  z príjmu za výkon osobnej asistencie neodvádza, a to ani v prípade, ak je osobný asistent samostatne zárobkovo činnou osobou z iného dôvodu, napríklad z prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti  na základe živnostenského oprávnenia.

 

Teda pri samostatne zárobkovo činnej osobe a zárobkovej činnosti k žiadnym zmenám v platení poistného na zdravotné poistenie oproti predchádzajúcemu obdobiu nedochádza a osobní asistenti – s jedinou výnimkou – odvody z príjmu za výkon tejto činnosti neplatia.

 

V súlade s §11 ods. 7 písm. u) zákona o zdravotnom poistení je štát platiteľom zdravotného poistenia  aj za fyzickú osobu, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta FO s ŤZP. Vyššie uvedené však v súlade s §11 ods. 8 ZZP platí len vtedy, pokiaľ osobný asistent za rozhodujúce obdobie nedosahuje vymeriavací základ na zdravotné poistenie vyšší ako    15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia.

 

Vyššie uvedené však nebude mať vplyv, keď osobný asistent nevykonáva inú činnosť okrem činnosti osobného asistenta. T. j. v tom prípade je platiteľom na zdravotné poistenie štát.

 

Ako je to s plnením poistného na zdravotné poistenie pri fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie?

 

Počas poberania peňažného príspevku na opatrovanie, za osobu, ktorá opatrovanie vykonáva platí zdravotné poistenie štát.

Príspevky pre zťp osoby

 

Zo zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých predpisov vyplývajú určité zvýhodnenia na prekonanie choroby, či zdravotného znevýhodnenia, na ktoré majú seniori s ťažkým zdravotným postihnutím nárok vždy od štádia choroby.

 

O peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia môžu požiadať fyzické osoby, ktoré sú držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Zdravotný stav na účely kompenzácie posudzuje posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska na základe žiadosti o niektorú z kompenzácií a s presným uvedením o aký druh príspevku sa žiada.

 

K žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu sa priložia príslušné tlačivá od praktického lekára, odborné nálezy. Posudkový lekár na základe dokumentácie, bez prítomnosti žiadateľa posúdi zdravotný stav a určí v percentách mieru funkčnej poruchy orgánu a systému. Posudzuje percento štádia, fázy alebo stupňa choroby, ktorá najviac vplýva na mobilitu, orientáciu alebo komunikáciu postihnutého a v čom ho znevýhodňuje vzhľadom k zdravej osobe a stanoví v čom, akej sfére si zdravotný stav vyžaduje kompenzáciu.

 

V prípade, že žiadateľ chce byť prítomný na prerokovaní svojho zdravotného stavu, musí o to písomne požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podobne, ak posudzujúci lekár má potrebu zistiť ďalšie údaje o zdravotnom stave alebo ak má nejaké pochybnosti, má právo predvolať žiadateľa na posúdenie, vyšetrenie.

 

Posúdenie zdravotného stavu za účelom poskytnutia kompenzácie ťzp sa posudzuje v nasledujúcich oblastiach:

 

 1. mobility a orientácie – účelom je prekonať zníženú schopnosť pohybovú alebo orientačnú a tak zmierniť alebo prekonať znevýhodnenie v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám podľa osobitného predpisu (zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní…)
 2. komunikácie – umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie
 3. zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie (metabolické choroby, celiakia a iné), na hygienu (inkontinencia) alebo opotrebovanie šatstva, bielizne a bytového zariadenia v dôsledku používania ortopedických pomôcok (barle, chodúle, G-aparáty, invalidné vozíky), výdavky spojené so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ako aj starostlivosťou o vodiaceho psa (pre nevidomých občanov),
 4. sebaobsluhy – sledujú sa úkony sebaobsluhy, jej strata alebo čiastočné znížene. Účelom tejto kompenzácie je poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.

 

V prípade kompenzácie ťzp je možné požiadať o nasledovné peňažné príspevky v závislosti od posúdenia zdravotného stavu:

 

 • Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky, na opravu pomôcky

 

Druh pomôcky sa riadi podľa Zoznamu pomôcok  a patria sem tie, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Bližšie informácie, ktoré určujú výšku peňažného príspevku sú uvedené v Prílohe č. 10, 11, 12.

 

Za pomôcku sa považuje :

 

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP ppoužívať počítač a iné technické zariadenia,
 • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
 • pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

 

Výcvik používania pomôcky:

 

 • je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností pri používaní pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

 

Úprava pomôcky:

 

 • je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

 

Oprava pomôcky – môže ísť napr. o:

 

 • opravu pomôcky
 • opravu úpravu pomôcky
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla
 • opravu zdvíhacieho zariadenia

 

Oprava pomôcky predstavuje napr.:

 

 • výmenu nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti napr. zdvíhacieho zariadenia
 • opravy na tých častiach motorového vozidla alebo pomôcky, ktoré boli upravené k individuálnym potrebám ŤZP
 • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.

 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah.

 

V prípade, že osoba s ťzp má problém s mobilitou je možné požiadať o peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie (schodolez, výťah, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, stropné zdvíhacie zariadenie). Zariadenie slúži na prekonávanie bariér, premiestňovanie osôb s pomocou druhej osoby, sebaobsluhu. Pri tejto pomôcke je spolufinancovanie osôb so zťp. Výška príspevku sa určuje podľa druhu a ceny zdvíhacieho zariadenia, podlieha osobitným predpisom.

 

 • Peňažný príspevok na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla

 

Peňažný príspevok na kúpu a úpravu motorového vozidla je určený pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na zabezpečenie mobility z určeného miesta a späť.

 

Obvykle sa tento príspevok poskytuje na prepravu do školy, zariadenia poskytujúceho sociálne služby, zamestnania alebo osobám s ťzp, ktoré podnikajú. Príspevok je určený pre osoby s ťzp do 65 roku veku.

 

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je určený pre osobu s ťzp. Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo sa motorové vozidlo bude môcť využívať na jeho prepravu.

 

Suma životného minima (ďalej len ŽM) je od 1.7.2013 – 198,09 Eur, v roku 2014 sa ŽM nemenilo.

 

 • Peňažný príspevok na prepravu

 

Tento príspevok je určený na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 

V Prílohe č. 14 vyššie spomenutého zákona sú uvedené skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu.

 

 • Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

 

Je určený na úpravu domu, bytu a garáže, úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu za účelom odstrániť alebo prekonávať bariéry, zvýšiť schopnosť osoby  s ŤZP premiestňovať sa uľahčiť jej premiestňovane, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu.

Pri úprave bytu sa môžu vykonávať zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži, úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže, úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome, prekonávanie a odstraňovanie bariér napr. v kúpeľni (s tým je spojená aj čiastočná rekonštrukcia), uľahčovanie mobility v byte, bytovom dome, rodinnom dome napr. prenos imobilnej osoby do kúpeľne.

 

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, toaleta, vodovod, plyn, úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

 

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

 

Niektoré peňažné príspevky na kompenzáciu nemusia byť hradené v plnej sume t.j. že je pri zabezpečovaní vyžadovaná spoluúčasť osoby s ťzp. Napr. zdvíhacie zariadenie, vozík a i. V prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie, môžete sa obrátiť na nadácie, ktoré v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem finančne podporujú osoby s ťzp.

 

O bližších podmienkach je vhodné sa informovať na oddelení kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste územného obvodu.

 

Ak si chcete vybrať pomôcku podľa vašej potreby, je vhodné sa obrátiť na distribútorov alebo predajcov pomôcok pre osoby s ťzp.

 

 • Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

 

Podrobnejšie o týchto príspevkoch je napísané v jednotlivých prílohách Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 

Príloha č. 5

 

Vymedzuje skupinu chorôb a porúch výživy, pri ktorých vzniká osobe s ťzp nárok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Skupina sa rozdeľuje do skupiny I., II., III. podľa závažnosti choroby a jej vplyvu na ostatné orgány a systémy.

 

Príloha č. 6

 

Uvádza zoznam zdravotných postihnutí na účely tohto peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou. Ide o ochorenia spojené s dekubitmi a trofickými defektmi kože nad 5 % povrchu tela, jazvy po popáleninách, kožné pľuzgiernaté choroby, psoriáza, ekzémy, osteomyelitída, chronické fistuly, tracheostómie, gastrostrómie, kolostómia, cystická fibróza pľúc, stresová inkontinencia III. stupňa, úplná inkontinencia moču a stolice.

 

Príloha č. 7

 

Zahŕňa zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam techniky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. Z chorôb sem patria spastické obrny, chabé obrny dolných končatín, mozgové a mozočkové dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze, stavy po operáciách kolenných a bedrových kĺbov, úplná a praktická slepota.

 

V rámci šetrenia sa pri žiadosti o kompenzáciu ťzp sleduje príjem a majetok žiadateľa, presné podmienky sú uvedené v ustanoveniach § 18 zákona č. 447/2003 Z.z.

 

Zdroj:
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých predpisov