Povinnosť uzatvoriť zdravotné poistenie v niektorej zo súkromných poisťovní vyplýva občanom SR zo zákona, v opačnom prípade im hrozí pokuta. Za občanov starých a opatrovateľov platí poistné štát. Zdravotné poistenie je v súčasnosti založené na troch princípoch: zákonom predpísaného poistenia, súkromného zdravotného poistenia a individuálneho zdravotného poistenia.

 

V súčasnosti na Slovensku pôsobia 3 zdravotné poisťovne:  Union, Všeobecná zdravotná poisťovňaDôvera, hoci snaha súčasnej vládnej garnitúry je ich zlúčiť do jedinej. Súťaž medzi zdravotnými poisťovňami prebieha v efektívnom nákupe zdravotnej starostlivosti a administrácii systému. Poisťovne si konkurujú výškou nominálneho poistného a typom poistných zmlúv (produktov), ktoré ponúkajú svojim poistencom.

 

Poistenci majú právo meniť poisťovňu raz ročne, zmluva so zdravotnou poisťovňou je vždy uzatváraná na jeden rok. Základom financovania zdravotného systému sú odvody závislé od výšky príjmu poistenca a nominálne poistné. Odvody aj nominálne poistné sa platia na základe dvoch zákonov:

 

  1. základné poistenie podľa Zákona o verejnom zdravotnom poistení
  2. poistenie mimoriadnych zdravotných nákladov na základe Zákona o mimoriadnych výdavkoch na zdravotnú starostlivosť  – komerčné.

 

Zdravotné poisťovne preplácajú aj zdravotné kompenzačné pomôcky, informácie o tom sú uvedené na ich stránkach napr. ak opatrovaný potrebuje invalidný vozík upravený podľa zdravotného stavu a iné.

 

Mnohí z nás však nadobudli presvedčenie, že ak chcú byť viac chránení, nemôžu sa spoliehať iba na štát a chcú sa pripoistiť. To sa dá v zdravotnej poisťovni, sociálnej, inej komerčnej (pre rôzne účely). Ako napr. zvýhodnená ponuka nadštandard, služby špecializovanej ortopedickej nemocnice,  zdravie maxi  ale aj životné poistenie či iné druhy poistenia. Považujeme za dôležité upozorniť neformálnych opatrovateľov, ktorí nemajú napr. nemocenské poistenie, aby  uvažovali aj nad touto možnosťou.

 

Zdravotné pripoistenie príde vhod aj pre opatrovaných, ak sa vyskytnú zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, nutnosť absolvovať vyšetrenie, liečbu v preplnených ambulanciách, v zahraničí, či iné nepredvídateľné náklady počas hospitalizácie. Pomôže aj vtedy, ak je znížený príjem počas pracovnej neschopnosti, ak utrpíte úraz, ochorenie, trvalé poškodenie zdravia, zníži sa vám kvalita života, vážne sa vám naruší rodinný rozpočet, alebo podstúpite operáciu modernými metódami či potrebujete absolvovať preventívne prehliadky.

 

Pritom tu existuje aj komerčné zdravotné poistenie, v tomto prípade zdravotná poisťovňa však selektuje riziko – pokúša sa nájsť nízkorizikových klientov a má právo vysokorizikových poistencov odmietnuť, prípadne im dať poistné zodpovedajúce ich riziku.

 

Selekcia platí  aj z pohľadu klienta, ktorý si vyberá z rôznych poistných produktov, hľadá čo najlacnejšie poistné, ktoré pokryje jeho riziko. Takýmto spôsobom však vzniká situácia, že nie všetci občania a nie všetky riziká majú poistné krytie.

 

Aby sa eliminovala selekcia rizika, zdravotné poisťovne majú povinnosť poistiť každého poistenca, ktorý o to prejaví záujem. V zdravotnom poistení na Slovensku sa uplatňuje princíp univerzálnosti a solidarity. Znamená to, že zdravotná poisťovňa nemôže uplatniť rizikové poistné vo verejnom zdravotníctve, lebo práve chorí a vysokorizikoví ľudia by zostali bez poistného krytia.

 

V praxi to funguje tak, že zdravotná poisťovňa s menej rizikovým kmeňom dotuje zdravotnú poisťovňu s rizikovejším kmeňom. Kompenzácia rizika teda zabezpečuje, že poistné krytie získajú aj vysokorizikoví poistenci. Slovenský systém používa len demografické prediktory (vek, pohlavie, ekonomická aktivita) nepoužíva prediktory zdravotného stavu.