Ďalšou možnosťou, ako pomôcť zo strany štátu či samospráv vekovo starším, či občanom s podlomeným zdravím, sú úľavy na daniach, ktoré vám môžu ušetriť finančné prostriedky. Tie následne môžete použiť na vykrytie iných výdavkov.
 
Daňové úľavy okrem uvedených dôvodov (vek, zdravotný stav či hmotná núdza) sa môžu vzťahovať aj na osoby, ktoré starostlivosť zabezpečujú. Závisí to od ich statusu a príjmu.
 
Úľavy sú podchytené v platných všeobecne záväzných nariadeniach (VZN) konkrétneho mesta či obce, kde bývate, preto radíme ich dôsledne preštudovať, aby ste získali prehľad, kde ušetriť.
 
Úľavy na dani z príjmu môžete nájsť na stránkach Finančného riaditeľstva SR.

 

 

Hovorí o nich Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právna norma samospráve ukladá, že môže, ale nemusí oslobodiť alebo znížiť daň, a to podľa miestnych podmienok.

 

Teda, čo samospráva môže?

 

Samospráva môže znížiť alebo oslobodiť dane pre starších občanov (vo väčšine prípadov vo veku nad 62 rokov), držiteľov preukazu občana s ŤZP alebo občana s ŤZP-S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, rodiny v hmotnej núdzi.

 

Ide o nasledovné daňové úľavy:

 

  1. daň za nehnuteľnosť
  2. daň za psa

 

O daňovú úľavu až na niektoré výnimky (napr. dosiahnutý vek, vtedy môže správca dane zaslať rozhodnutie o znížení dane bez daňovníkovho podnetu) je potrebné požiadať do konca januára. Záujemca o úľavu by sa mal preto už na začiatku roka na obecnom úrade zaujímať, aké sú miestne podmienky na uplatnenie dane.

 

Rozhodnutie o oslobodení alebo znížení dane, o kritériách nároku na úľavu dane je na strane obecných poslancov. Podmienky  sa prijímajú uznesením  obecného zastupiteľstva, každoročne a sú zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach. Informácie sú zverejnené na webových stránkach obcí. Niektoré samosprávy majú pre lepšiu prehľadnosť uvedené sadzby daní, tlačivá na špeciálnych podstránkach. Často na nich píšu aj informáciu o kontaktoch, úradných hodinách, ktoré môžu byť v čase podávania daňového priznania predĺžené.

 

Postup, ako žiadať o daňovú úľavu, je uvedený vo VZN každej obce. Daňovník musí podať daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj príloha k zníženiu alebo oslobodeniu dane. Obec môže vyžadovať aj doplňujúce tlačivá napr. podpísané prehlásenie k daňovému priznaniu, ak občan podáva daňové priznanie po prvýkrát.

 

Nárok na úľavu musí občan preukázať aj doložením kópií dokladov ako napr. že je držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S, rozhodnutie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov k hmotnej núdzi, alebo rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.

 

V prípade, že si občan úľavu už uplatnil v predchádzajúcom období a nenastala žiadna zmena, opätovne už žiadať nemusí.

 

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka

 

Úľava na dani z nehnuteľnosti

 

Zníženie alebo oslobodenie dane z nehnuteľnosti patrí iba daňovníkom, ktorí sú schválení VZN, sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi. Ak ide o spoluvlastníkov, správca dane v tomto prípade zníži iba spoluvlastnícky podiel predmetnej nehnuteľnosti.

 

Podmienkou na úľavu dane z nehnuteľnosti je, či nehnuteľnosť slúži na osobnú potrebu. Ide o dane z pozemkov, zo stavby na bývanie, bytu, pozemku, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, garáže a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré slúžia ako garáž pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Skúma sa aj trvalý pobyt daňovníka.

 

Úľava na dni za psa

 

Zníženie alebo oslobodenie dane z nehnuteľnosti patrí iba daňovníkom, ktorí sú schválení všeobecne záväzným nariadením, chovajú psa sterilizovaného, alebo opusteného alebo prevzatého z útulku, alebo so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov.

 

Daňovník preukazuje skutočnosti týkajúce sa zníženia dane, okrem výnimiek (občana staršieho ako 70 rokov), hodnoverným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť (napríklad preukaz ŤZP a ŤZP/S, potvrdenie veterinárneho lekára o vykonanej sterilizácii psa, oznámenie o nájdení psa mestu, mestskej časti, veterinárnemu lekárovi, potvrdenie o prevzatí psa z útulku, potvrdenie o vykonaní potrebnej skúšky psa alebo zápisom vo výkonnostnom preukaze psa).

 

Úľava na dani za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

Daňovníkom okrem iných definícií je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo prípadne inú nehnuteľnosť evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie.

 

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká:

 

  • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
  • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)

 

Daňovník je povinný nahlásiť všetky identifikačné údaje ako i údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť (tlačivo Ohlasovacia povinnosť).

 

V prípade, ak vlastníte na území mesta viac nehnuteľností než tú, v ktorej máte trvalý pobyt, ste povinný uviesť mená nájomcov bývajúcich v tejto nehnuteľnosti z dôvodu stanovenia poplatku za komunálny odpad (tlačivo Čestné vyhlásenie o prenajímaní/ne­prenajímaní nehnuteľnosti).

 

Zníženie alebo oslobodenie od poplatku za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady je v kompetencii jednotlivých samospráv. Schvaľuje to obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

 

Samosprávy môžu, ale nemusia:

 

a) znížiť daň:

 

  • študentovi (s výnimkou denne dochádzajúcich) – je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy
  • pracujúcej alebo prechodne ubytovanej osobe mimo územia mesta (s výnimkou denne dochádzajúcich) – potrebné predložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie alebo potvrdenie o prechodnom pobyt

 

b) odpustiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad osobám, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú na území mesta – je potrebné doložiť

 

  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovné povolenie alebo čestné vyhlásenie
  • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
  • potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci (okrem rekreačných oblastí).

 

Pri zmenách v priebehu roka si poplatník môže uplatniť nárok na zníženie alebo oslobodenie od poplatku s predložením hodnoverných dokladov preukazujúcich nárok na zníženie poplatku (potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta, kópia úmrtného listu) alebo o poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote 30 dní od zmeny.  Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený. Potrebné je vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku, v ktorom sa uvedie spôsob vrátenia platby.

 

Zdroj:
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov